Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 80 - 93 2019-01-31

Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri
Loss Estimation for Kırşehir Province According to Different Earthquake Scenarios

Ercan Işık [1] , Çoşkun Sağır [2] , Zuhal Tozlu [3] , Ümit Salim Ustaoğlu [4]


Bugünkü teknolojik imkanlar kullanılarak depremleri engellemek ve önceden haber verebilmek mümkün görünmemektedir. Ancak bazı tedbirler alınarak deprem zararları asgari düzeye indirgenebilir. Alınacak bu tedbirleri belirlemede kayıp tahmin modelleri önemli bir yer tutmaktadır. Kayıp tahmin modelleri kullanılırken deprem senaryolarından faydalanılmaktadır. Deprem senaryolarındaki amaç herhangi bir bölge için tahmin edilen bir depremin o bölgede oluşturacağı hasarın sayısal olarak tahmin edilmesine dayanmaktadır.  Bu çalışmada sismik olarak aktif bir bölgede yer alan Kırşehir ili için üç farklı deprem senaryosu kullanılarak kayıp tahmin analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca Kırşehir ilinin depremselliği hakkında bilgiler verilmiştir. Her üç deprem senaryosu içinde ayrı ayrı bina hasarları can ve mal kayıpları ile yapısal hasar kaynaklı mali kayıplar elde edilmiştir. Bina hasarları yazılım programında yer alan iki farklı yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. En büyük yapısal hasarlar Akpınar Depreminin dikkate alındığı Senaryo 2 depreminde gözlemlenmiştir.  Çalışma modern afet yönetimi ve kentsel dönüşüm açısından önemli bir yere sahiptir.  Bu tür çalışmalar afet öncesi hazırlık noktasında karar vericilerin destek aracı olarak kullanılabilecektir.


It is not possible to prevent earthquakes and to give notice in advance by using contemporary technological opportunities. However, it is possible to take precautions in order to minimize losses in case of an earthquake. Loss estimation models take a significant role in determining these precautions. Earthquake scenarios are used when preparing loss estimation models. The objective in earthquake scenarios is to estimate the economic losses, the damage to infrastructure, and the social impact associated with the potential earthquake. In this paper, it was discussed loss estimation models of three different earthquake scenarios developed for Kırşehir where is a seismically active province of Turkey. In the study, information about the seismicity of Kırşehir province was also given. Individual building damages, life and property losses and financial losses due to structural damage were obtained within each of the three earthquake scenarios. Building damages were calculated by two different methods which included in the software package. The greatest structural damage was observed in the Scenario 2 earthquake that is Akpınar Earthquake. The work has an important place in terms of modern disaster management and urban transformation. Such studies can be used as a support tool for decision makers at the pre-disaster preparation stage.


 • Bal İ.E., Crowley H., Pinho R., (2008), Displacement-based earthquake loss assessment for an earthquake scenario in Istanbul, Journal of Earthquake Engineering, 12(1), 12 -22.
 • Bommer J.J., Spence R., Erdik M., Tabuchi S., Aydinoglu N., Booth E., Del Re D., Peterken O., (2002), Development of an earthquake loss model for Turkish catastrophe insurance, Journal of Seismology, 6(3): 431-446.
 • Bozkurt E., (2001), Neotectonics of Turkey –a synthesis, Geodinamica Acta (Paris), 14, 3-30.
 • Crowley H., Bommer J.J., (2006), Modelling seismic hazard in earthquake loss models with spatially distributed exposure, Bulletin of Earthquake Engineering, 4, 249–273.
 • ELER, (2010), Earthquake Loss Estimation Routine, Technical Manual and Users Guide, Bogazici University, Department of Earthquake Engineering, Istanbul.
 • Erdik M., Aydinoglu N., Fahjan F., Sesetyan K., Demircioglu M., Siyahi B., Durukal E., Ozbey C., Biro Y., Akman H., Yuzugullu O., (2003), Earthquake risk assessment for Istanbul metropolitan area. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2(1), 1-23.
 • Erdik M., Durukal E., (2008), Earthquake risk and its mitigation in Istanbul, Natural Hazards, 44(2), 181-197.
 • Erdik M., Zülfikar C., Demircioğlu M.B., Hancılar U., Şeşetyan K., Kamer Y., (2010), Earthquake shake mapping and loss assessment applications by ELER v2.0, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-14688-3.
 • Eyidoğan H., (2003), Tektonik ve Deprem Tehlikesi, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul.
 • Gömcü G., (2013), Kırşehir afet durumu raporu, http://investinkirsehir.com/assets/ilgilidosyalar/Kirsehir-Afet-Durum-Raporu.pdf, [Erişim 20 Mayıs 2016].
 • Hancılar U., Tuzun C., Yenidogan C., Erdik M., (2010), ELER software - a new tool for urban earthquake loss assessment, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 2677-2696.
 • HAZUS-MH, (2003), Technical Manual, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington, DC, USA.
 • Işık E., Kutanis M., Bal, İ.E., (2016), Displacement of the Buildings According to Site-Specific Earthquake Spectra, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(1), 37-43.
 • Işık E., Kutanis M., Bal İ.E., (2017), Loss estimation and seismic risk assessment in Eastern Turkey, Građevinar, 69(07), 581-592.
 • Işık E., Sağıroğlu Ç., Tozlu Z., Ustaoğlu S., (2018), Determination of urban earthquake risk for Kırşehir Province, Turkey, Yayımlanmamış makale.
 • KOERİ, (2002), Earthquake Risk Assessment for İstanbul Metropolitan Area, Report prepared for American Red Cross and Turkish Red Crescent, Bogazici University, Department of Earthquake Engineering, İstanbul, Turkey.
 • Maden N., Gelişli K., Eyüboğlu Y., Bektaş O., (2009), Two-and-three- dimensional crustal thickness of the eastern pontides (NE Turkey), Turkish Journal of Earth Sciences, 18(2), 225-238.
 • Makhoul N., Argyroudis S., (2018), Loss Estimation Software: Developments, Limitations and Future Needs, 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece.
 • Molina S., Lang D.H., Lindholm C.D., Lingvall F., (2010), User manual for the earthquake loss estimation tool: SELENA, NORSAR and Universidad de Alicante, http://selena.sourceforge.net/selenamanual.pdf, [Erişim 11 Mayıs 2018].
 • Özmen B., (2008), Ankara için Deprem Senaryosu, Ankara'nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı, 19 Mart 2008, Ankara.
 • Şahin G., (2016), 1938 Kırşehir (Akpınar) Depremi ve Bölgeye Etkileri, Tarih Okulu Dergisi, 9(16), 289-321.
 • Temiz U., (2004), Kırşehir dolayının neotektoniği ve depremselliği (Neotectonics and seismicity of the Kırşehir Region), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 121s.
 • Temiz U., Gökten Y.E., (2011), Ms 6.8 19 Nisan 1938 Akpınar (Kırşehir) Depreminin Coulomb Gerilme Analizi, Geological Bulletin of Turkey, 54(3), 81-92.
 • Türkelli N., (2008), Sismik Ağların Deprem Tehlike Analizlerine Katkısı, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Bölümü, http://www.eies.itu.edu.tr/barkalecture7turkelli_barka_2005.pdf [Erişim 20 Mayıs 2016].
 • URL-1, (2007), Earthquake risk assessment MAEVIZ tutorial, Middle America Earthquake Center, University of Illinois at Urbana-Champaign, http://rcp.ncsa.uiuc.edu:8080/tutorials/MAEviz%20Tutorial%20Charleston%20Bridges.pdf, [Erişim 20 Mayıs 2018].
 • URL-2, (2018), https://tdth.afad.gov.tr/, [Erişim 17 Temmuz 2018].
 • URL-3, (2016), http://www.kirsehir.gov.tr/nufus, [Erişim 20 Mayıs 2016].
 • Yıldız N., (2008), Kırşehir ilinin depremselliği, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 243s.
 • Yunatçı A.A., Çetin K.Ö., (2007), Site Specific Seismic Response and Soil Liquefaction Triggering Assessment Integrated within Probabilistic Seismic Hazard Framework, Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 17-20 October 2007, Istanbul.
 • Zülfikar A.C., Zülfikar Fercan N.Ö., Tunç S., Erdik M., (2017), Real-time earthquake shake, damage, and loss mapping for Istanbul metropolitan area, Earth, Planets and Space, 69:9, 1-15, doi: 10.1186/s40623-016-0579-x.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8057-065X
Author: Ercan Işık
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6965-4334
Author: Çoşkun Sağır
Institution: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5133-8966
Author: Zuhal Tozlu
Institution: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5535-236X
Author: Ümit Salim Ustaoğlu
Institution: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2019

Bibtex @research article { dacd432592, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {80 - 93}, doi = {10.21324/dacd.432592}, title = {Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri}, key = {cite}, author = {Işık, Ercan and Sağır, Çoşkun and Tozlu, Zuhal and Ustaoğlu, Ümit Salim} }
APA Işık, E , Sağır, Ç , Tozlu, Z , Ustaoğlu, Ü . (2019). Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (1) , 80-93 . DOI: 10.21324/dacd.432592
MLA Işık, E , Sağır, Ç , Tozlu, Z , Ustaoğlu, Ü . "Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 80-93 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/38883/432592>
Chicago Işık, E , Sağır, Ç , Tozlu, Z , Ustaoğlu, Ü . "Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 80-93
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri AU - Ercan Işık , Çoşkun Sağır , Zuhal Tozlu , Ümit Salim Ustaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.432592 DO - 10.21324/dacd.432592 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 93 VL - 5 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.432592 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.432592 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri %A Ercan Işık , Çoşkun Sağır , Zuhal Tozlu , Ümit Salim Ustaoğlu %T Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.432592 %U 10.21324/dacd.432592
ISNAD Işık, Ercan , Sağır, Çoşkun , Tozlu, Zuhal , Ustaoğlu, Ümit Salim . "Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 1 (January 2019): 80-93 . https://doi.org/10.21324/dacd.432592
AMA Işık E , Sağır Ç , Tozlu Z , Ustaoğlu Ü . Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri. DACD. 2019; 5(1): 80-93.
Vancouver Işık E , Sağır Ç , Tozlu Z , Ustaoğlu Ü . Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(1): 93-80.