Year 2018, Volume 4 , Issue , Pages 15 - 24 2018-12-30

Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
Determination of Importance Given to Control Forest Pest and Time Allocated to Them (A Case Study of Denizli Forest Enterprise Directorate)

İsmail Şafak [1] , Emre Göksu [2]


Bu çalışmada, orman zararlıları ile mücadele konularında Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde yürütülen işlerde mevsimsel açıdan faaliyetlere/işlere verilen önem ve bunlara ayrılan zaman yüzdesi bakımından oluşan farklılıklar araştırılmıştır. Anket formları kullanılarak orman muhafaza memurları ile orman mühendislerinin tamamının mevsimsel olarak görüşleri alınmıştır. Böylece, mevsimsel olarak iş çeşitlerine atfedilen önem ile her bir iş çeşidi için ayrılan zaman yüzdesi elde edilmiştir. Anketlerde harcanan zaman yüzdesi her bir soru için % 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Her bir iş çeşidine verilen önem düzeyinin değerlendirilmesinde ise dokuz dereceli Likert ölçeğinden yararlanılmıştır.14 ormancılık faaliyeti genel olarak değerlendirildiğinde, koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik faaliyetler 8.3 puan ile en fazla önem verilen konu olarak belirlenmiştir. Ormanların hava kirliliği üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik uluslararası işbirliği programı (ICP) kapsamındaki faaliyetler (5,0) ise en az önem verilmektedir. Ayrılan zaman açısından incelendiğinde koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik faaliyetlere en fazla zaman (%17.7), karantina tedbirleri ve uygulamalarının yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlere ise en az zaman (%3.5) ayrılmaktadır.

In this study, the differences between in terms of the importance given to seasonal activities/works and the percentage of time allocated to them were investigated on the field of control of forest pests in Denizli Forest Enterprise Directorate. It was taken the seasonal views of all forest protection officers and forest engineers by the questionnaire forms. Thus, the importance attributed to the types of work and the percentage of allocated time for each type of work were obtained seasonally. Percentage of time spent in the questionnaires was evaluated at 100% for each question. In order to evaluate the level of importance given to each type of work, the nine-point Likert scale was used. When 14 forestry activities were evaluated generally, protection and forest crimes were determined as the most important subject with average 8.3 points. The activities under the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forest (ICP) (5.0) were of minimum importance. When investigated in terms of allocated time, activities for determining the protection and forest crime were maximum spent of time (17.7%) and activities for quarantine measures and practices were minimum spent of time (3.5%).


 • Alkan S., (2008), Orman mühendislerinin hizmet içi eğitim programlarını değerlendirmeler, 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi, Ankara, ss.227-235.
 • Anıl Y., Çağlar Y., (1976), Orman bölge şefleri uzmanlık dallarının ayrılmasını istiyor, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 2, 7-8.
 • Bircan H., (2005), Sağlık hizmetlerinde iş analizinin etkileri ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Çağlar Y., (1990), Türkiye’de orman mühendislerinin işlendirme sorunları ve çözüm öneriler, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 12, 50-55.
 • Elvan D., (2005), Genel kolluk kuvvetlerinin ormanların korunmasında görev ve yetkileri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 55, Sayı 2, 85-98.
 • Geray A.U., (2001), Ormancılık kurumları (2. yazım), Türkiye için ulusal programın hazırlanması projesi (TCP/TUR/0066(A), İstanbul, 76ss.
 • Kalıpsız A., (1963), Ormancılıkta teşkilat problemleri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:B, Cilt. XIII, Sayı:I, 65-77.
 • OGM, (2009), Orman Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan, Ankara, 124ss.
 • Öztürk A., (2013), Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, 253-271.
 • Şafak İ., (2008), Ege bölgesi orman mühendislerinin profili, Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl:45, Sayı:10-11-12, Ankara, 22-26.
 • Şafak İ., Göksu E., Gültekin G., Arslan A.T., Cabaroğlu F., (2015), Denizli orman işletme müdürlüğü iş analizi. Orman Genel Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir,144ss.
 • TODAİE, (2002), TC Orman Genel Müdürlüğü yeniden yapılanma ve norm kadro projesi (cilt:3, önerilen yapı son rapor, merkez ve taşra teşkilatı), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 122ss.
 • Türker M.F., Öztürk A., Pak M., Durusoy İ., (2002), Orman Genel Müdürlüğü yeniden yapılanma ve norm kadro araştırma projesi’ne ilişkin olarak kapsam, önem ve önceliğine bakılmaksızın yapılan genel değerlendirmeler, Orman Mühendisliği Dergisi, Cilt:39(6), 22-32.
 • Türkmen H., (1972), Orman bölge şefliklerinin reorganizasyonu ve bir anketin düşündürdükleri, Orman ve Av Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 6, 17-20.
 • URL-1, (2006), 5531 sayılı orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkında kanun, Resmi Gazete No: 26222, Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2006, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060708-2.htm, [Erişim 1 Mart 2018].
 • URL-2, (1996), Orman muhafaza memurları görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelik, 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı bakanlık oluru, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Forms/DispForm.aspx?ID=57, [Erişim 1 Mart 2018].
 • URL-3, (2018), Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman zararlıları ile mücadele şube müdürlüğünün görevleri, https://denizliobm.ogm.gov.tr, [Erişim 1 Mart 2018].
 • Yaman F., (2010), Ormancılıkta örgütsel ve yönetsel başarıyı etkileyen faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Bartın.
 • Yavuz Ö., (2007), Orman genel müdürlüğünün personel yapısı ve sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Programı, İstanbul.
 • Yazıcı K., (1990), Türkiye’de orman mühendislerinin işlendirilmesi, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 12, 43-45.
 • Yomralıoğlu Ş., (1987), Orman işletmelerinin çağdaş örgütsel yapısı, Orman ve Av Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 6, 11-17.
 • Yurdakul S., (2003). Ormancılıkta personel yönetimi sorunları ve sonuçları (örnek olaylarla irdeleme),Yüksek Lisans Tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Programı, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail Şafak (Primary Author)
Institution: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1205-5872
Author: Emre Göksu
Institution: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { dacd437590, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {15 - 24}, doi = {10.21324/dacd.437590}, title = {Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)}, key = {cite}, author = {Şafak, İsmail and Göksu, Emre} }
APA Şafak, İ , Göksu, E . (2018). Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 4 () , 15-24 . DOI: 10.21324/dacd.437590
MLA Şafak, İ , Göksu, E . "Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018 ): 15-24 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/40000/437590>
Chicago Şafak, İ , Göksu, E . "Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018 ): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) AU - İsmail Şafak , Emre Göksu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21324/dacd.437590 DO - 10.21324/dacd.437590 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 4 IS - SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.437590 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.437590 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) %A İsmail Şafak , Emre Göksu %T Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) %D 2018 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 4 %N %R doi: 10.21324/dacd.437590 %U 10.21324/dacd.437590
ISNAD Şafak, İsmail , Göksu, Emre . "Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 / (December 2019): 15-24 . https://doi.org/10.21324/dacd.437590
AMA Şafak İ , Göksu E . Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). DACD. 2018; 4: 15-24.
Vancouver Şafak İ , Göksu E . Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2018; 4: 24-15.