Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 113 - 122 2018-05-23

Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması
Determination of Public Awareness on Water Stress, Water Scarcity and Water Saving: Akdeniz University Case Study

Aslı Gezer [1] , Ayça Erdem [2]

122 209

Dünyada nüfus hızla artarken, su kaynakları hızla azalmaktadır. Günümüzde su stresi yaşayan nüfusun gelecekte su kıtlığını yaşayacağı öngörülmektedir. Türkiye su azlığı olan ülkeler arasında olup, su fakiri olma tehlikesi altındadır. Dünya genelinde artan su ihtiyacı nedeniyle yerel ölçekten başlayarak çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin yanısıra yerel halkın çevresel konularla ilgili farkındalık ve algı düzeyleri de değerlendirilmektedir. Yerelden ülke geneline kadar uygulanan anketler, su yönetimi ile ilgili çalışma ve politikalar üreten kurum, belediye ve bakanlıklara veri sağlamakta ve yol göstermektedir. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde görev yapan, öğrenim gören ve ikamet eden 300 kişinin “su kıtlığı, su stresi ve su tasarrufu” ile ilgili farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan anket çalışma sonuçları verilmektedir. Ankete verilen cevaplar SPSS Statistics Base V23 lisanslı program ile analiz edilmiştir. Elde edilen cevaplar, demografik bilgilere (yaş, cinsiyet ve aylık gelir durumu) göre ki-kare analizi uygulanarak değerlendirilmiştir. Anket sonucuna göre, (i) cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun benzer su kullanım eğilimine sahip olduğu, (ii) su stresi, su kıtlığı ve su tasarrufu açısından kadınların, erkeklere göre daha duyarlı olduğu, (iii) gelir seviyesi yükseldikçe, su kullanımı konusundaki hassasiyetin de arttığı tespit edilmiştir.

As the population of the world increases, the water resources rapidly decrease. It is predicted that the population having water stress today will have water shortage in the future. Turkey is among the countries having lack of water and is in danger of becoming a water poor country. Due to the increasing water demand around the world, various measures are being taken starting from the local scale. In addition to these measures, the levels of awareness and perception of public on environmental issues are evaluated. Surveys applied from regional to national scale provide data and guidance to the institution, municipality and ministries that produce works and policies related to water management. In this study, the survey results on the awareness of 300 participants, who work, study and reside within Akdeniz University campus, on "water scarcity, water stress and water saving" are given. The responses to the survey were analyzed with SPSS Statistics Base V23 licensed program. The responses were evaluated according to the demographic information (age, gender and monthly income level) using chi-square analysis. According to the survey results; (i) regardless of gender and age, the vast majority of participants have a similar tendency to use water, (ii) women are more susceptible to water stress, water scarcity and water saving than men, and (iii) as the income level increases, the sensitivity of water use also increases.

 • Aksay C.S., Ketenoğlu O., Kurt, L., (2005), Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, S. Ü. Fen Fakültesi Dergisi, 25, 29-41.
 • Arbues F., Villanua I., (2006), Potential for pricing policies in water resource management: Estimation of urban residential water demand in Zaragoza, Spain, Urban Studies, 43(13), 2421-2442.
 • Atabay S., Karasu M., Koca C., (2014), İklim Değişikliği ve Geleceğimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Y.T.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Sayı YTÜ.MF-BK-2014.0884, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 148ss.
 • Baron J., (1998), Public Affair and the Consumer Landscape, Journal of American Water Works Association, 90(1), 44-48.
 • Bates B., Kundzewicz Z.W., Wu S., Palutikof J., (2008), Climate Change and Water: IPCC Technical Report VI, IPCC Secretariat, Geneva.
 • Begley A.L., (2013), The Effect of Gender on Residential Water Usage Behaviors in the United States, Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University, Yüksek Lisans Tezi, 65ss.
 • Bishop B., (1998), Bubbling to the Surface: Public Water Supply Issues, Journal of American Water Works Association, 90(1), 49-54.
 • B.M., (2012), WWAP-World Water Assessment Programme. Managing Water under Uncertainty and Risk, The United Nations World Water, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 75352 Paris 07 SP, France.
 • Bryx D., Bromberg G., (2009), Best Practices in Domestic Water Demand Management, http://ecopeaceme.org/uploads/publications_publ106_1.pdf, [Erişim 04 Nisan 2018].
 • Clark W., Finley J., (2007), Determinants of water conservation intention in Blagoevgrad, Bulgaria, Society and Natural Resources, 20, 613-627.
 • Corral-Verdugo V., Frias-Armenta M., Perez-Urias F., Orduna-Cabrera V., Espinoza-Gallego N., (2002), Residential water consumption, motivation for conserving water and the continuing tragedy of the commons, Environ. Manag., 30, 527–535.
 • Corral-Verdugo V., Frías-Armenta M., (2006), Personal normative beliefs, antisocial behavior, and residential water conservation, Environ. Behav., 406–421.
 • Çabuk B., Karacaoğlu C., (2003), Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1–2), 189–198.
 • Çelik E., (2005), Antalya Kentinin İçme Suyu Kalite Sorunlarının ve Olası Çözümlerinin Halkın Düşüncesi Alınarak Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Çiner F., (2017), Su kullanımında tüketici davranışları ve farkındalık - Niğde örneğinde bir alan araştırması, PAJES, 23(9), 1019-1026.
 • Dolnicar S., Hurlimann A., Grün B., (2012), Water conservation behavior in Australia, J. Environ. Manag., 105, 44–52.
 • Dowler, E., Green, J., Bauer, M., ve Gasperoni G. (2006). Assessing public perceptions: issues and methods, D. Carlos, (ed.) Chapter 3. Health, Hazard and Public Debate: Lessons for Risk Communication From the Bse/Cjd Saga. WHO, Geneva, 40-60.
 • Ergin, Ö., (2008). Su farkındalığı üzerine bir eğitim projesi. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2, 531-540.
 • Eymen, E. (2007). SPSS Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi, Yayın No: 1, 1-167.
 • Fan, L., Wang, F., Liu, G., Yang, X., Qin, W., (2014). Public Perception of Water Consumption and Its Effects on Water Conservation Behavior, Water, 6, 1771-1784.
 • Garcia-Cuerva, L., Berglund, E.Z., Binder, A.R. (2016) Public perceptions of water shortages, conservation behaviors, and support for water reuse in the U.S., Resources, Conservation and Recycling, 113, 106-115.
 • Gilg A., Barr S., (2006), Behavioural attitudes towards water saving? Evidence from a study of environmental actions, Ecol. Econ., 57, 400–414.
 • Güngör M., Bulut Y., (2008), Ki-Kare Testi Üzerine, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 7(1), 84-89.
 • Hablemitoğlu S., Özmete E., (2010), Sustainable water management: a case study on saving behaviour of Turkish women for domestic water usage, European Journal of Social Sciences, 12(3), 447–456.
 • Jorgensen B., Graymore M., O’Toole K., (2009), Household water use behavior: An integrated model. J. Environ. Manag., 91, 227–236.
 • Karadağ A.A., (2008), Türkiye’deki su kaynakları yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2, 389-400.
 • Matos C., Teixeira C.A., Bento R., Varajão J., Bentes I., (2014), An exploratory study on the influence of socio-demographic characteristics on water end uses inside buildings, Sci. Total Environ., 466, 467–474.
 • Middlestadt S., Grieser M., Hernandez O., Tubaishat K., Sanchack J., Southwell D., Schwartz R., (2001), Turning minds on faucets off: water conservation education in Jordanian schools, The Journal of Environmental Education, 32 (2), 37-45.
 • Muluk B., Kurt B., Turak A., Türker A., Çalışkan M.A., Balkız Ö., Gümrükçü S., Sarıgül G., Zeydanlı U., (2013), Türkiye’de suyun durumu ve su yönetimine yeni yaklaşımlar: Çevresel perspektif, Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Doğa Koruma Merkezi, 112ss.
 • Plavsic S., (2013), An Investigation of Gender Differences in Pro-environmental Attitudes and Behaviors, University of Connecticut, Onur Öğrencisi Lisans Tezi, 47ss.
 • Randolph B., Troy P., (2008), Attitudes to conservation and water consumption, Environmental Science & Policy, 11(5), 441-555. Rosegrant M.W., Cai X., Cline S., (2003), Will the world run dry?, Environment, 45, 24–36.
 • Russell S., Fielding K., (2010), Water demand management research: A psychological perspective, Water Resource Research, 46, 1-12.
 • Sadaf A., (2011), Public perception of media role, International Journal of Humanities and Social Science, 1(5), 228-236.
 • Şahin B., (2016), Küresel Bir Sorun, Su kıtlığı ve Sanal Su Ticareti, Yüksek Lisans Tezi, Çorum Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 128ss.
 • USİAD, (2007), Su Raporu, Ulusal Su Politikası İhtiyacımız, Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USİAD), Ed. Dursun Yıldız, ADA Strateji, Ankara, 162ss.
 • USİAD, (2010), Su Kaynakları Bakanlığı Kuruluş Kanunu Tasarı Taslağı Önerisi, Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USİAD), Ada Strateji, Ankara, 124ss.
 • Willis R.M., Stewart R.A., Panuwatwanich K., Williams P.R., Hollingsworth A.L., (2011), Quantifying the influence of environmental and water conservation attitudes on household end use water consumption, J. Environ. Manag., 92, 1996–2009.
 • Yalılı Kılıç M., (2017), Bursa’da Su Kullanımının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi, AKÜ FEMÜBİD, 17 (035401), 965-973.
 • Zuchowicki W., Kuczynski W., (2008), Study on water consumption in apartment buildings in Koszalin, Przem. Chem., 5, 628–629.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aslı Gezer
Kurum: Korkuteli Belediyesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ayça Erdem (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dacd408379, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {113 - 122}, doi = {10.21324/dacd.408379}, title = {Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması}, key = {cite}, author = {Gezer, Aslı and Erdem, Ayça} }
APA Gezer, A , Erdem, A . (2018). Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 113-122. DOI: 10.21324/dacd.408379
MLA Gezer, A , Erdem, A . "Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 113-122 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/36843/408379>
Chicago Gezer, A , Erdem, A . "Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 113-122
RIS TY - JOUR T1 - Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması AU - Aslı Gezer , Ayça Erdem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21324/dacd.408379 DO - 10.21324/dacd.408379 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 122 VL - 4 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.408379 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.408379 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması %A Aslı Gezer , Ayça Erdem %T Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması %D 2018 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 4 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.408379 %U 10.21324/dacd.408379
ISNAD Gezer, Aslı , Erdem, Ayça . "Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 / 2 (Mayıs 2018): 113-122. http://dx.doi.org/10.21324/dacd.408379