e-ISSN: 2528-9640
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (Doğ Afet Çev Derg), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

4. Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi

Araştırma Makalesi

19. Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi

Araştırma Makalesi

Afet Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı ve CBS ile Acil Durum Toplanma Alanlarının Uygunluğunun İrdelenmesi: Konya İli Örneği

Araştırma Makalesi

Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi

Araştırma Makalesi

A Decision-Making Model for the Transportation of Municipal Solid Wastes

Araştırma Makalesi

Trabzon İli Akçaabat ve Düzköy İlçeleri Heyelan Duyarlılık Analizi

Araştırma Makalesi

Isparta İli için Gelecekteki Olası Meteorolojik Kuraklık Değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Zemin Hâkim Frekanslarının Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi: İzmir Örneği

Araştırma Makalesi

İş Güvenliği Uzmanlarının Bakış Açısıyla Acil Durum Toplanma Alan Özelliklerinin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.