Cilt: 8 Sayı: 1, 14.01.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD)'nin temel amacı; doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Derginin kapsamı; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.

MAKALE HAZIRLAMA REHBERİ


Yazarlar makalelerini yüklemeden önce Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup, imzalamış ve DergiPark Sistemine yüklemek için PDF formatına dönüştürmüş olmalıdır.


DİL

• Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
• Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.

Makaleler MS Word formatında sisteme yüklenmelidir.

SAYFA DÜZENİ

• Makaleler örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Sayfa büyüklüğü A4 (210*297mm) standardında olmalıdır.
• Sayfa düzeni tek sütunlu olmalıdır.
• Sayfalar numaralandırılmamalıdır.
• Makalede her sayfada sağdan ve soldan 2 cm, alttan ve üstten 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Makale metni kaynaklar bölümü de dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir.
• Paragraflar iki yana yaslı olmalıdır. Paragraf başları ilk satır 5 mm (0.5 cm) olarak ayarlanmalıdır.

METİN DÜZENİ

Makale Başlığı

• Makalenin başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır.
• Makale başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 14 punto büyüklüğünde ve Arial/bold yazı karakterinde olmalıdır.
• İngilizce başlık Türkçe özet metninden sonra sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 12 punto büyüklüğünde ve Arial/bold yazı karakterinde olmalıdır.

Yazar Ad ve Adresleri

• Yazar adları, makale başlığından sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 11 punto büyüklüğünde ve Arial yazı karakterinde olmalıdır.
• Her bir yazar için, soyadından sonra yazar adreslerini gösteren, ondalık üst indisler kullanılır.
• Sorumlu yazarı belirtmek için üst indis olarak “*” işareti kullanılır.
• Yazar adresi, yazar adlarından sonra 1 satır aralık bırakılarak, baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı biçimde, 8 punto büyüklüğünde Arial/italik yazı karakterinde olmalıdır. Adres bilgisi kısaltma kullanmadan; üniversite adı, fakülte ve bölüm adı, ya da organizasyon adı, posta kodu ve şehir biçiminde verilebilir.
• Aynı adresteki yazarlar, aynı üst indis kullanılarak aynı satırda gösterilmelidir.
• Adres satırındaki indis numaraları, adres bilgisinin en solunda olmalıdır.
• Adreslerde yazar unvanları kullanılmamalıdır.
• Sorumlu yazara ilişkin telefon ve faks bilgileri, sayfa en altına dip not olarak, 8 punto büyüklüğünde Arial yazı karakterinde aşağıdaki örnekte belirtildiği şekli ile düzenlenmelidir ve indis belirteci olarak “*” işareti kullanılmalıdır.
• Makalenin tüm yazarlarının e-posta adresleri sorumlu yazar bölümünün altına, 8 punto büyüklüğünde Arial yazı karakterinde yazılmalıdır.

Örnek:

* Sorumlu Yazar: Tel: +90 (462) 1234567 Faks: +90 (462) 1234567
E-posta: [email protected] (Akıncı H), [email protected] (Demirarslan K.O)

Özet

• Özet bölümünde çalışmanın gerekçesi, yöntemler ve ulaşılan önemli sonuçlar kısaca belirtilmelidir.
• Özet metni Türkçe ve İngilizce (Abstract) olarak hazırlanmalıdır.
• Başlık olarak “Özet” ve “Abstract” sözcükleri, 11 punto büyüklüğünde Arial/bold italik yazı karakterinde sola hizalı olarak yazılmalıdır.
• Özet metni 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman/italik yazı karakterinde, her iki yana hizalı olmalıdır.
• Sözcük sayısı en az 150, en çok 200 olmalıdır.
• Standart ve bilinen kısaltmalar hariç, kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Fakat kısaltma kullanımı gerekli ise özet metni içerisinde ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler

• Özetten hemen sonra en az 3, en çok 6 anahtar sözcük tanımlanmalıdır.
• Özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Anahtar Sözcükler”, başlığı yazılmalıdır.
• Anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Anahtar Sözcükler başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.
• İngilizce özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Keywords”, başlığı yazılmalıdır.
• İngilizce anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Keywords başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.

Bölümler


• Makale metni özetten sonra genel olarak; Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (veya Sonuç ve Öneriler), Teşekkür (varsa), Kaynaklar şeklinde bölümlendirilebilir.
• Giriş bölümünde çalışmanın temel amacı, konuyu ele alış biçimi ve çalışmaya dayanak sağlayan genel literatür yer alabilir.
• İzleyen bölümlerde kuramsal temeller, kullanılan ya da önerilen yöntemler, sayısal uygulamalar belirtilebilir ve elde edilen bulgular tartışılabilir.
• Sonuçlar bölümünde ulaşılan sonuçların özeti ve yazarların önerileri yer alabilir.
• Çalışmaya maddi destek sağlayan kurum, kuruluş veya kişilere, makale gönderilmeden ön inceleme yapıp öneride bulunan kişilere “Teşekkür” bölümünde yer verilmelidir, makalenin diğer bölümlerinde dipnotlarla veya herhangi bir biçimde belirtilmemelidir. Teşekkür bölümü çok kısa olmalıdır.
• Bölüm metinleri 10 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” yazı karakterinde düzenlenmelidir.
• Bölüm sonlarında ve bölüm başlıklarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
• Bölüm başlığı sayfa sonunda yalnız kalıyorsa, izleyen sayfaya kaydırılmalıdır.
• Başlıklar altında ve genel olarak resim, çizelge ve matematik formül sonlarında bırakılan bir boş satırdan sonra paragraflar başlamalı, diğer paragraflarda ilk satır 5 mm (0,5 cm) içerden başlayacak şekilde düzenlenmeli.

Bölüm Numaralandırma

• Bölümlerin başlıkları ve alt başlıkları ardışık ondalık sistemde numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada derinlik üçten fazla olmamalıdır.
• Özet bölümü numaralandırılmamalıdır.

(Örnek:  1. Giriş,  2. Ana Bölüm,  2.1. Ara Bölüm,  2.1.1. Alt Ara Bölüm gibi)

• Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, giriş ve ana bölümler 11, ara ve alt ara bölümler sırası ile 10 ve 9 punto büyüklüğünde, Arial/bold yazı karakterinde (örneğin 1. Giriş, 2. Ana Bölüm, 2.1. Ara Bölümler, 2.1.1. Alt Ara Bölümler) düzenlenmelidir.

Kısaltmalar

• Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde anlamlarının ardından parantez içerisinde belirtilmelidir.

Matematiksel İfadeler

• Değişkenler, matrisler ve vektörler italik harflere yazılmalıdır. Matrisler büyük harflerle, vektörler küçük harflerle ve her ikisi de koyu karakterlerle gösterilmelidir.
• Metnin satır aralarında basit formüller kullanılması gerekli ise, formüller metin biçiminde hazırlanmalıdır.
• Formüller denklem editörleri kullanılarak (ör. Ms. Word Equation Editor, MathType) düzenlenebilir biçimlerde hazırlanmalıdır. Resim formatında denklemeler, yazıda kullanılmamalıdır.
• Denklemler sola hizalı olarak düzenlenmelidir. Denklem numaraları 10 punto Times New Roman yazı karakterinde, parantez içinde sağa hizalı yazılmalıdır. Denklemlere ardışık sıra numarası verilmelidir.

Tablolar

• Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Tablo numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, tablonun 1 satır üzerine, “Tablo 1: Başlık” örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekiller sayfa ortasında olmamalıdır. Sayfanın üst veya alt kısmında olmalıdır. Metin içerisinde ilk tanımlandığı yerden sonra kullanılmalıdır.
• Tablolardaki yazı ve rakamlar bulunduğu sayfalara sığdırılması için 8 puntoya kadar küçültülebilir.
• Tablolar için kullanılan dipnotlar tablonun altında yer alacak şekilde 8 punto harflerle düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekillerle metinler arasında bir satır, tablo ve şekiller birbirini izliyorsa aralarında iki satır boşluk bırakılmalıdır.
• Tablolar resim formatında olmamalıdır.
• Tablolara metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek:  … Tablo 1’de görüldüğü gibi …

Şekiller

• Şekiller (grafikler, resimler vb.) blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Şekil numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, şeklin 1 satır altında, “Şekil 1: Başlık” örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Şekiller en az 300dpi çözünürlükte olmalıdır.
• Şekillere metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek:  … Şekil 1’de belirtilen …

Tablo ve Şekil Numaralandırma

• Metindeki tablo ve şekiller birbirini takip eden sıra ile numaralandırılmalıdır, bölüm numarası kullanılmamalıdır.

Renk

• Şekiller renkli biçimde düzenlenebilir.

Terimler ve Birimler

• Uluslararası kabul edilmiş birim ve terminoloji standartlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. Uluslararası birim sistemi (SI) kullanımı tercih edilmelidir.
• Eğer birimler farklı sistemde tanımlanmış ise, SI karşılığı parantez içerisinde verilmelidir.

Dipnotlar

• Ek bilgiler vermek için dipnotlar kullanılabilir. Metinde kullanılan dipnotlar, ondalık (decimal) sayı sisteminde üst indisler kullanılarak belirtilmelidir.
• Dipnotlar kullanıldığı sayfanın en altında 8 punto büyüklüğünde Times New Roman/İtalik yazı karakterinde belirtilmelidir.
   
Atıflar ve Alıntılar

• Alıntılar tırnak içinde italik harflerle yazılmalıdır.
• Atıflar, büyük harfle başlar ve “([Soyadı] [yıl])”, şeklinde yazılır. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise soyadları “ve” sözcüğü ile ayrılmalı, ikiden fazla yazar için, ilk yazarın soyadı ile yayının yıl bilgisi arasına “vd.” eklenmelidir. Atıflar belli bir sayfaya yapılıyorsa, sayfa numarası yıl bilgisinden sonra virgül ile ayrılarak verilmelidir. Örnek kullanım biçimleri aşağıda verilmiştir.

Demir (1998)’e göre...
Vanicek ve Kleusberg (1987)’nin  hesaplamalarında ...
Pavlis vd. (2008)’in araştırma sonuçlarına göre...
Yavuz (2002, s.175)’e göre ...

...  (Serkan 1995).
...  (Pursell ve Potterfield 2008).
...  (Erdoğan 2005; Kırgız vd. 1992).
...  (Tapley vd. 2005).
 
Kaynaklar

• Kaynaklar, “Kaynaklar” bölümü altında atıf ve alıntı yapılan yazarların alfabetik soyadı sırasına ve daha sonra kronolojik sıraya göre listelenmelidir.
• Kaynaklar ve Teşekkür bölümleri, bölüm numarası içermemelidir.
• Kaynaklar, ilk yazarların alfabetik soyadı sırasına göre listelenmeli ve Times New Roman yazı karakterinde 9 punto harflerle yazılmalıdır.
• Kaynaklarda geçen makale adlarının sadece ilk harfi büyük olmalıdır.
• Her bir kaynak için ikinci satır ve sonrası 5mm (0,5 cm) sağa kaydırılmış olarak yazılmalıdır.
• Aşağıda farklı yayın türleri için örnek kullanımlar gösterilmiştir.

Dergi İçinde Makale:
Rosette J., Suárez J., North P., Los S., (2011), Forestry applications for satellite lidar remote sensing, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 77(3), 271-279.
 
DOI Numarası ile Makale:
Kelley M.C., Pancoast S., Close S., Wang Z., (2012), Analysis of electromagnetic and electrostatic effects of particle impacts on spacecraft, Advances in Space Research, doi: 10.1016/j.asr.2011.12.023.
 
Basım Aşamasındaki Makale:
Schenk T., Csathó B., (2012), A new methodology for detecting ice sheet surface elevation changes from laser altimetry data, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, (mevcut ise doi numarası), [Baskıda].
 
Kitap:
Richardson J.L., Vepraskas MJ., (Ed.), (2001), Wetland soils, genesis, hydrology, landscapes and classification, Lewis Publisher, Boca Rotan, Florida, USA, 417ss.

Kitap Serisi:
Tape W., (1994), Atmospheric Halos, Antarctic Research Series, Cilt 64, AGU, Washington, D.C.
 
Kitap İçerisinde Bölüm veya Makale:
De Paor D.G., (1996), Bezier curves and geological design, Structural Geology and Personal Computers’un İçinde, (De Paor D.G., Ed.), Pergamon Press, Oxford, ss.389-417.
 
Konferans Bildirisi:
Clement J.J., (2003), Imagistic Simulation in Scientific Model Construction., Proceedings 25th Annual Conference of the Cognitive Science Society’in İçinde, (Alterman R., Kirsh D., Ed.), Boston, Massachusetts, USA., ss.67-72.
 
Tez veya Teknik Rapor:
Agutter A.J., (1995), Analysis of sigma factors in S. aureus, Doktora Tezi, Edinburgh University, Edinburgh, UK.
 
Van Rijn L.C., (1990), Handbook of sediment transport by currents and waves, Report–H461 Delft Hydraulics, Delft, The Netherlands, 435ss.
 
Çevrimiçi Doküman:
Cartwright J., (2007), Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1, [Erişim 26 Haziran 2007].

Yayın Etiği Bildirimi


Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), bilimsel araştırmaların bulgularında yüksek-kalitede bilimsel yayım yapma ve kamuoyu güveni sağlamak üzere bünyesindeki tüm yayınlar için belirli etik standartlar uygular. DACD, “The Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından ortaya konulan kural ve standartları kabul eder ve onların “Code of Conduct” ve “Best Practice Guidelines” bünyesindeki esaslarını takip eder.


DACD editörleri, bilimsel yayımların ilgili çalışma alanında yüksek kalitede bilimsel çalışmaları temin etmek üzere talepkar bir hakemlik süreci ile beraber katı ilkeler ve standartları uygularlar. DACD editörleri, etik olmayan bazı sorunlara (intihal, veri uydurma, görüntü manipülasyonu ve uygunsuz eser sahipliği bunlar arasındadır) karşı oldukça ciddi tavır alır ve bu durumlar için sıfır-tolerans politikası ile hareket etmeye adanmışlardır.


DACD, gönderilen makalelerin objektif ve adil bir şekilde kör eş değerlendirmeye tabi tutulmalarını taahhüt eder.


Makale gönderen yazarlar aşağıdaki maddeleri doğrulamak durumundadır:


1. Makaleler gönderici yazarın kendi orijinal çalışması olmak zorundadır.


2. Gönderilen taslak makaleler kesinlikle yayımlanmamış ve daha önce yayımlanmış hiç bir bilgi içermemelidir.


3. Yazar(lar) açısından olası bir çıkar çatışması durumu algılanırsa/tespit edilirse, bu, gönderim işleminden önce taslak makalede mutlaka açıklanmalıdır.


4. Yazar(lar), taslak makalenin hazırlanmasında kullandıkları tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.


5. Yazar(lar) araştırma sonuçlarını doğru bir şekilde sunmalı ve buldukları sonuçların önemini içeren objektif bir tartışma yapmalıdır.


6. Araştırmada kullanılan veri ve metotların yeterli bir detayla makalede sunulması gerekmektedir ki diğer araştırmacılar bu çalışmayı tekrar edebilsinler.


7. Yazar(lar), istendiği takdirde, verilerin en azından işlenmemiş hallerini derginin hakem ve editörlerine sunmak üzere hazır halde bulundurmalıdır.


8. Özgün olmayan içeriklerin yeniden yayımlanmasına tolerans gösterilmez (örneğin, daha önce başka dilde basılmış bir makalenin İngilizce çevirisi kabul edilemez).


9. Yazar(lar)ın, eğer yayımlandıktan sonra makalelerinde hata(lar) ve eksiklik(ler) bulurlarsa, uygun önlemlerin alınması için en kısa zamanda derginin editörleri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.


10. İntihal, veri uydurma ve görüntü manipülasyonu tolere edilmez.


Bilgilendirmek isteriz ki bir taslak makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.


Hakemler aşağıdakileri onaylamak durumundadır:


1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.


2. Değerlendirme esnasında gözlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre iletilmek zorundadır.


3. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.


4. Yayının ret edilmesine neden olabilecek bilgi editöre gönderilmek zorundadır.


Editörler aşağıdakileri onaylamak zorundadır:


1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.


2. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.


3. Makalelerle ilişkili gözlenen herhangi bir çıkar çatışması mutlaka açıklanmalıdır.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi herhangi bir başvuru veya işlem ücreti almamaktadır.

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.