Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği Bildirimi


Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), bilimsel araştırmaların bulgularında yüksek-kalitede bilimsel yayım yapma ve kamuoyu güveni sağlamak üzere bünyesindeki tüm yayınlar için belirli etik standartlar uygular. DACD, “The Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından ortaya konulan kural ve standartları kabul eder ve onların “Code of Conduct” ve “Best Practice Guidelines” bünyesindeki esaslarını takip eder.


DACD editörleri, bilimsel yayımların ilgili çalışma alanında yüksek kalitede bilimsel çalışmaları temin etmek üzere talepkar bir hakemlik süreci ile beraber katı ilkeler ve standartları uygularlar. DACD editörleri, etik olmayan bazı sorunlara (intihal, veri uydurma, görüntü manipülasyonu ve uygunsuz eser sahipliği bunlar arasındadır) karşı oldukça ciddi tavır alır ve bu durumlar için sıfır-tolerans politikası ile hareket etmeye adanmışlardır.


DACD, gönderilen makalelerin objektif ve adil bir şekilde kör eş değerlendirmeye tabi tutulmalarını taahhüt eder.


Makale gönderen yazarlar aşağıdaki maddeleri doğrulamak durumundadır:


1. Makaleler gönderici yazarın kendi orijinal çalışması olmak zorundadır.


2. Gönderilen taslak makaleler kesinlikle yayımlanmamış ve daha önce yayımlanmış hiç bir bilgi içermemelidir.


3. Yazar(lar) açısından olası bir çıkar çatışması durumu algılanırsa/tespit edilirse, bu, gönderim işleminden önce taslak makalede mutlaka açıklanmalıdır.


4. Yazar(lar), taslak makalenin hazırlanmasında kullandıkları tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.


5. Yazar(lar) araştırma sonuçlarını doğru bir şekilde sunmalı ve buldukları sonuçların önemini içeren objektif bir tartışma yapmalıdır.


6. Araştırmada kullanılan veri ve metotların yeterli bir detayla makalede sunulması gerekmektedir ki diğer araştırmacılar bu çalışmayı tekrar edebilsinler.


7. Yazar(lar), istendiği takdirde, verilerin en azından işlenmemiş hallerini derginin hakem ve editörlerine sunmak üzere hazır halde bulundurmalıdır.


8. Özgün olmayan içeriklerin yeniden yayımlanmasına tolerans gösterilmez (örneğin, daha önce başka dilde basılmış bir makalenin İngilizce çevirisi kabul edilemez).


9. Yazar(lar)ın, eğer yayımlandıktan sonra makalelerinde hata(lar) ve eksiklik(ler) bulurlarsa, uygun önlemlerin alınması için en kısa zamanda derginin editörleri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.


10. İntihal, veri uydurma ve görüntü manipülasyonu tolere edilmez.


Bilgilendirmek isteriz ki bir taslak makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.


Hakemler aşağıdakileri onaylamak durumundadır:


1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.


2. Değerlendirme esnasında gözlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre iletilmek zorundadır.


3. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.


4. Yayının ret edilmesine neden olabilecek bilgi editöre gönderilmek zorundadır.


Editörler aşağıdakileri onaylamak zorundadır:


1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.


2. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.


3. Makalelerle ilişkili gözlenen herhangi bir çıkar çatışması mutlaka açıklanmalıdır.

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.