Yazım Kuralları

MAKALE HAZIRLAMA REHBERİ


Yazarlar makalelerini yüklemeden önce Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup, imzalamış ve DergiPark Sistemine yüklemek için PDF formatına dönüştürmüş olmalıdır.


DİL

• Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
• Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.

Makaleler MS Word formatında sisteme yüklenmelidir.

SAYFA DÜZENİ

• Makaleler örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Sayfa büyüklüğü A4 (210*297mm) standardında olmalıdır.
• Sayfa düzeni tek sütunlu olmalıdır.
• Sayfalar numaralandırılmamalıdır.
• Makalede her sayfada sağdan ve soldan 2 cm, alttan ve üstten 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Makale metni kaynaklar bölümü de dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir.
• Paragraflar iki yana yaslı olmalıdır. Paragraf başları ilk satır 5 mm (0.5 cm) olarak ayarlanmalıdır.

METİN DÜZENİ

Makale Başlığı

• Makalenin başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır.
• Makale başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 14 punto büyüklüğünde ve Arial/bold yazı karakterinde olmalıdır.
• İngilizce başlık Türkçe özet metninden sonra sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 12 punto büyüklüğünde ve Arial/bold yazı karakterinde olmalıdır.

Yazar Ad ve Adresleri

• Yazar adları, makale başlığından sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 11 punto büyüklüğünde ve Arial yazı karakterinde olmalıdır.
• Her bir yazar için, soyadından sonra yazar adreslerini gösteren, ondalık üst indisler kullanılır.
• Sorumlu yazarı belirtmek için üst indis olarak “*” işareti kullanılır.
• Yazar adresi, yazar adlarından sonra 1 satır aralık bırakılarak, baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı biçimde, 8 punto büyüklüğünde Arial/italik yazı karakterinde olmalıdır. Adres bilgisi kısaltma kullanmadan; üniversite adı, fakülte ve bölüm adı, ya da organizasyon adı, posta kodu ve şehir biçiminde verilebilir.
• Aynı adresteki yazarlar, aynı üst indis kullanılarak aynı satırda gösterilmelidir.
• Adres satırındaki indis numaraları, adres bilgisinin en solunda olmalıdır.
• Adreslerde yazar unvanları kullanılmamalıdır.
• Sorumlu yazara ilişkin telefon ve faks bilgileri, sayfa en altına dip not olarak, 8 punto büyüklüğünde Arial yazı karakterinde aşağıdaki örnekte belirtildiği şekli ile düzenlenmelidir ve indis belirteci olarak “*” işareti kullanılmalıdır.
• Makalenin tüm yazarlarının e-posta adresleri sorumlu yazar bölümünün altına, 8 punto büyüklüğünde Arial yazı karakterinde yazılmalıdır.

Örnek:

* Sorumlu Yazar: Tel: +90 (462) 1234567 Faks: +90 (462) 1234567
E-posta: [email protected] (Akıncı H), [email protected] (Demirarslan K.O)

Özet

• Özet bölümünde çalışmanın gerekçesi, yöntemler ve ulaşılan önemli sonuçlar kısaca belirtilmelidir.
• Özet metni Türkçe ve İngilizce (Abstract) olarak hazırlanmalıdır.
• Başlık olarak “Özet” ve “Abstract” sözcükleri, 11 punto büyüklüğünde Arial/bold italik yazı karakterinde sola hizalı olarak yazılmalıdır.
• Özet metni 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman/italik yazı karakterinde, her iki yana hizalı olmalıdır.
• Sözcük sayısı en az 150, en çok 200 olmalıdır.
• Standart ve bilinen kısaltmalar hariç, kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Fakat kısaltma kullanımı gerekli ise özet metni içerisinde ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler

• Özetten hemen sonra en az 3, en çok 6 anahtar sözcük tanımlanmalıdır.
• Özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Anahtar Sözcükler”, başlığı yazılmalıdır.
• Anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Anahtar Sözcükler başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.
• İngilizce özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Keywords”, başlığı yazılmalıdır.
• İngilizce anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Keywords başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.

Bölümler


• Makale metni özetten sonra genel olarak; Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (veya Sonuç ve Öneriler), Teşekkür (varsa), Kaynaklar şeklinde bölümlendirilebilir.
• Giriş bölümünde çalışmanın temel amacı, konuyu ele alış biçimi ve çalışmaya dayanak sağlayan genel literatür yer alabilir.
• İzleyen bölümlerde kuramsal temeller, kullanılan ya da önerilen yöntemler, sayısal uygulamalar belirtilebilir ve elde edilen bulgular tartışılabilir.
• Sonuçlar bölümünde ulaşılan sonuçların özeti ve yazarların önerileri yer alabilir.
• Çalışmaya maddi destek sağlayan kurum, kuruluş veya kişilere, makale gönderilmeden ön inceleme yapıp öneride bulunan kişilere “Teşekkür” bölümünde yer verilmelidir, makalenin diğer bölümlerinde dipnotlarla veya herhangi bir biçimde belirtilmemelidir. Teşekkür bölümü çok kısa olmalıdır.
• Bölüm metinleri 10 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” yazı karakterinde düzenlenmelidir.
• Bölüm sonlarında ve bölüm başlıklarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
• Bölüm başlığı sayfa sonunda yalnız kalıyorsa, izleyen sayfaya kaydırılmalıdır.
• Başlıklar altında ve genel olarak resim, çizelge ve matematik formül sonlarında bırakılan bir boş satırdan sonra paragraflar başlamalı, diğer paragraflarda ilk satır 5 mm (0,5 cm) içerden başlayacak şekilde düzenlenmeli.

Bölüm Numaralandırma

• Bölümlerin başlıkları ve alt başlıkları ardışık ondalık sistemde numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada derinlik üçten fazla olmamalıdır.
• Özet bölümü numaralandırılmamalıdır.

(Örnek:  1. Giriş,  2. Ana Bölüm,  2.1. Ara Bölüm,  2.1.1. Alt Ara Bölüm gibi)

• Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, giriş ve ana bölümler 11, ara ve alt ara bölümler sırası ile 10 ve 9 punto büyüklüğünde, Arial/bold yazı karakterinde (örneğin 1. Giriş, 2. Ana Bölüm, 2.1. Ara Bölümler, 2.1.1. Alt Ara Bölümler) düzenlenmelidir.

Kısaltmalar

• Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde anlamlarının ardından parantez içerisinde belirtilmelidir.

Matematiksel İfadeler

• Değişkenler, matrisler ve vektörler italik harflere yazılmalıdır. Matrisler büyük harflerle, vektörler küçük harflerle ve her ikisi de koyu karakterlerle gösterilmelidir.
• Metnin satır aralarında basit formüller kullanılması gerekli ise, formüller metin biçiminde hazırlanmalıdır.
• Formüller denklem editörleri kullanılarak (ör. Ms. Word Equation Editor, MathType) düzenlenebilir biçimlerde hazırlanmalıdır. Resim formatında denklemeler, yazıda kullanılmamalıdır.
• Denklemler sola hizalı olarak düzenlenmelidir. Denklem numaraları 10 punto Times New Roman yazı karakterinde, parantez içinde sağa hizalı yazılmalıdır. Denklemlere ardışık sıra numarası verilmelidir.

Tablolar

• Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Tablo numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, tablonun 1 satır üzerine, “Tablo 1: Başlık” örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekiller metin içerisinde ilk tanımlandığı yerden sonra kullanılmalıdır.
• Tablolardaki yazı ve rakamlar bulunduğu sayfalara sığdırılması için 8 puntoya kadar küçültülebilir.
• Tablolar için kullanılan dipnotlar tablonun altında yer alacak şekilde 8 punto harflerle düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekillerle metinler arasında bir satır, tablo ve şekiller birbirini izliyorsa aralarında iki satır boşluk bırakılmalıdır.
• Tablolar resim formatında olmamalıdır.
• Tablolara metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek:  … Tablo 1’de görüldüğü gibi …

Şekiller

• Şekiller (grafikler, resimler vb.) blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Şekil numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, şeklin 1 satır altında, “Şekil 1: Başlık” örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Şekiller en az 300dpi çözünürlükte olmalıdır.
• Şekillere metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek:  … Şekil 1’de belirtilen …

Tablo ve Şekil Numaralandırma

• Metindeki tablo ve şekiller birbirini takip eden sıra ile numaralandırılmalıdır, bölüm numarası kullanılmamalıdır.

Renk

• Şekiller renkli biçimde düzenlenebilir.

Terimler ve Birimler

• Uluslararası kabul edilmiş birim ve terminoloji standartlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. Uluslararası birim sistemi (SI) kullanımı tercih edilmelidir.
• Eğer birimler farklı sistemde tanımlanmış ise, SI karşılığı parantez içerisinde verilmelidir.

Dipnotlar

• Ek bilgiler vermek için dipnotlar kullanılabilir. Metinde kullanılan dipnotlar, ondalık (decimal) sayı sisteminde üst indisler kullanılarak belirtilmelidir.
• Dipnotlar kullanıldığı sayfanın en altında 8 punto büyüklüğünde Times New Roman/İtalik yazı karakterinde belirtilmelidir.
   
Atıflar ve Alıntılar

• Alıntılar tırnak içinde italik harflerle yazılmalıdır.
• Atıflar, büyük harfle başlar ve “([Soyadı] [yıl])”, şeklinde yazılır. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise soyadları “ve” sözcüğü ile ayrılmalı, ikiden fazla yazar için, ilk yazarın soyadı ile yayının yıl bilgisi arasına “vd.” eklenmelidir. Atıflar belli bir sayfaya yapılıyorsa, sayfa numarası yıl bilgisinden sonra virgül ile ayrılarak verilmelidir. Örnek kullanım biçimleri aşağıda verilmiştir.

Demir (1998)’e göre...
Vanicek ve Kleusberg (1987)’nin  hesaplamalarında ...
Pavlis vd. (2008)’in araştırma sonuçlarına göre...

...  (Serkan, 1995).
...  (Pursell ve Potterfield, 2008).
...  (Erdoğan, 2005; Kırgız vd., 1992).
...  (Tapley vd., 2005).
 
Kaynaklar

• Kaynaklar, “Kaynaklar” bölümü altında atıf ve alıntı yapılan yazarların alfabetik soyadı sırasına ve daha sonra kronolojik sıraya göre listelenmelidir.
• Kaynaklar ve Teşekkür bölümleri, bölüm numarası içermemelidir.
• Kaynaklar, ilk yazarların alfabetik soyadı sırasına göre listelenmeli ve Times New Roman yazı karakterinde 9 punto harflerle yazılmalıdır.
• Kaynaklarda geçen makale adlarının sadece ilk harfi büyük olmalıdır.
• Her bir kaynak için ikinci satır ve sonrası 5mm (0,5 cm) sağa kaydırılmış olarak yazılmalıdır.
• Aşağıda farklı yayın türleri için örnek kullanımlar gösterilmiştir.

Dergi İçinde Makale:

Tek yazarlı

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), ilk sayfa–son sayfa. doi

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition, 3(1), 635–647.

Jerrentrup, A. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972.

Akıncı, H. (2022). Assessment of rainfall-induced landslide susceptibility in Artvin, Turkey using machine learning techniques. Journal of African Earth Sciences, 191, Article 104535. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2022.104535

Mounier-Kuhn, P. (2012). Computer science in French universities: Early entrants and latecomers. Information & Culture: A Journal of History, 47(4), 414–456.

Yılmaz, M. U. (2023). Keşif kuraklık indeksi ve standartlaştırılmış yağış indeksi kullanılarak Kırklareli ilinde kuraklığın eğilimi ve zamansal değişkenliği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 9(2), 341-364. https://doi.org/10.21324/dacd.1296428

Andreff, W. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1, 257–276. https://doi.org/10.1177/152700250000100304

İki veya daha fazla yazarlı


Genel format: Soyisim, A., & Soyisim, B. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), ilk sayfa–son sayfa. doi

Köroğlu, B., & Akıncı, H. (2023). Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı çok kriterli karar analizi ile Giresun ili dereli ilçesinin taşkın duyarlılık analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 62–81.

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37(2), 1–7.

Cheryan, S., & Meltzoff, A. N. (2015). Cultural stereotypes as gatekeepers. Frontiers in Psychology, 6, Article e0214466. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00049

Demirarslan, K. O., & Akıncı, H. (2016). Doğu Karadeniz bölgesinde kükürtdioksit (SO2) dağılımlarının coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(2), 81-99. https://doi.org/10.21324/dacd.91087

Frischlich, L., Hahn, L., & Rieger, D. (2021). The promises and pitfalls of inspirational media: What do we know, and where do we go from here? Media and Communication, 9(2), 162–166. https://doi.org/10.17645/mac.v9i2.4271

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8, 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Rosette, J., Suárez, J., North P., & Los S. (2011). Forestry applications for satellite lidar remote sensing. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 77(3), 271-279.

DOI Numarası Almış Makale:

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı. Advance online publication. doi

Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/a0028240.

Basım Aşamasındaki Makale:

Genel format: Soyisim, A. (in press). Makalenin başlığı. Derginin Adı.

Hindmoor, A., & McConnell, A. (in press). Why didn’t they see it coming? Warning signs, acceptable risks and the global financial crisis. Political Studies.

Ön baskı (preprint) Makale:

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Makalenin başlığı. Web sitesi. doi

Hampton, S., Rabagliati, H., Sorace, A., & Fletcher-Watson, S. (2017). Autism and bilingualism: A qualitative interview study of parents’ perspectives and experiences. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/76xfs

Kitap:

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Kitabın başlığı (baskı, Cilt). Yayıncı. doi

Baskı, cilt numarası ve doi zorunlu değildir.

Strunk, W., Becker, E., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff (3rd ed.). Macmillan.

von der Lippe, T. L. (Ed.). (2016). Student affairs for academic administrators. Stylus Publishing; ACPA Books.

Kearney, D. J., & Simpson, T. L. (2020). Concise guides on trauma care. Mindfulness-based interventions for trauma and its consequences. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000154-000

Florian, L. (Ed.). (2014). The SAGE handbook of special education (2nd ed., Vol. 1). SAGE.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.744053

Kitap İçerisinde Bölüm:

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Bölümün başlığı. In B. Soyisim, C. Soyisim & D. Soyisim (Eds.), Kitabın başlığı (Cilt, pp. İlk sayfa-son sayfa). Yayıncı. doi

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (Vol. 3, pp. 53–76). Greenwood.

Belsey, C. (2006). Poststructuralism. In S. Malpas & P. Wake (Eds.), The Routledge companion to critical theory (pp. 51–61). Routledge.

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness (pp. 517–552). American Psychiatric Press.

Scott, D. (2005). Colonial governmentality. In J. X. Inda (Ed.), Anthropologies of modernity (pp. 21–49). Wiley. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117909832

Konferans/Sempozyum Bildirisi

Konferans/Sempozyum bildirisi, açılış konuşması, poster sunumu, vb. (yayınlanmamış)

Whipple, S. (2018, March 6-9). Control beliefs as a moderator of stress on anxiety [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 64th Annual Meeting, Charleston, SC, United States.

Bildiri kitabında konferans bildirisi (kitap olarak yayımlanmış)

Cismas, S. C. (2010). Educating academic writing skills in engineering. In P. Dondon & O. Martin (Eds.), Latest trends on engineering education (pp. 225–247). WSEAS Press.

Konferans bildirisi (dergi sayısında yayınlanmış)

Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections in developing countries. Proceedings of the Academy of Economics and Economic Education, 20(1), 11-16. https://search-proquest-com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid=16285

Yayınlanmış Tez veya Bitirme Tezi:

Genel Format: Soyadı, A. A. (yıl). Tezin başlığı [Doktora, Yüksek Lisans veya Lisans bitirme tezi, Tezin Yapıldığı Kurumun Adı]. Deponun Adı. www.website.com

Akıncı, H. (2006). Konumsal veri altyapılarının web servisleri ile gerçekleştirilmesi: mevcut durum analizi ve gelecek yönelimlerinin belirlenmesi [Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615

Kelly, C. B. D. (2018). The art of coffee roasting [Doctoral thesis, University of Waikato]. The University of Waikato Research Commons. https://hdl.handle.net/10289/11614

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast-food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty [PhD dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Rapor:

Genel format: Yazar. (yıl). Raporun başlığı (Varsa Rapor veya Çalışma Belgesi Numarası). Yazardan farklıysa yayıncı. Varsa internet adresi

Hershey Foods Corporation. (2001). 2001 Annual report (Working Paper No. 3). Wiley.

Queensland Department of Innovation and Tourism Industry Development. (2016). Advancing tourism 2016. https://www.publications.qld.gov.au/dataset/advancing-tourism/resource/df997cf7-14fc-47b1-ac99-ddc7f0975967

Çevrimiçi Doküman / Web Sitesi:

Genel format: Soyisim, A. (yıl). Web sayfasının başlığı. Wen Sitesinin Adı. İnternet adresi

Johnson, A. (2018, May 24). “It doesn’t need to be this way”: The promise of specialised early intervention in psychosis services. IEPA. https://iepa.org.au/network-news/it-doesnt-need-to-be-this-way-the-promise-of-specialised-early-intervention-in-psychosis-services

Czachor, E. M. (2021). Bella Thorne thanked the FBI for “searching tirelessly” for the hacker who allegedly threatened her. BuzzFeed. https://www.buzzfeed.com/emilymaeczachor/bella-thorne-responded-alleged-hackers-arrest

Dikkat: Yazar ve web sitesinin adı aynıysa, tekrardan kaçınmak için web sitesinin adını atlayın. Aşağıdaki örneğe bakınız.

World Health Organization. (2018). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Veri seti:


Genel format: Yazar. (Yıl). Dokümanın ya da veri setinin adı [Data set]. Web sitesi. İnternet adresi

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D. (2019). V-Dem country-year dataset v9 [Data set]. V-Dem. https://doi.org/10.23696/vdemcy19

O’Donohue, W. (2017). Content analysis of undergraduate psychology textbooks (ICPSR 21600; Version V1) [Data set]. ICPSR. https://doi.org/10.3886/ICPSR36966.v1

Evans, S. K. (2014). Personnel survey [Unpublished raw data]. University of Southern California.

Kaynak Gösteriminde Önemli notlar

1. Kaynakları yazarların soyadına göre alfabetik sırayla düzenleyin.

During, J. (2005).
Escalas, J. (2013).
Jacobus, M., Keller, E. F., & Shuttleworth, S. (Eds.). (2013).
Scott, A. J. (2012).

2. Yazarlar aynı soyadına sahipse, isimlerinin ilk harflerine göre alfabetik sıralama yapın.

Johnson, A. (2004).
Johnson, I. (2002).

3. Aynı yazarlara ait kaynaklar varsa, bunları kronolojik olarak en eskiden başlayarak sıralayın.

Escalas, J. (2013).
Escalas, J. (2019).

4. Aynı yazarlara sahip aynı yıl içinde yayınlanmış kaynaklar varsa, bunları referans listesinde makale başlığına göre alfabetik olarak düzenleyin. Ardından yıllara harf ekleri atayın (a, b, c, gibi).

Berndt, T. J. (1981a).
Berndt, T. J. (1981b).

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.